Počet položek: 0 0 CZK
AUTOPOTAHY JANO
AUTOPOTAHY,AUTODOPLŇKY

Obchodní podmínky

1) Provozovatel internetového obchodu

 

Na stránkách www.autopotahyjano.cz je provozován internetový obchod, prostřednictvím kterého jsou nabízeny autopotahy a další zboží. 

Provozovatelem obchodu je Ing.Novotný Jaroslav-JANO,Praha 10,Zahradní město,Mateřídoušková 2255/11,10600(pouze korespondenční adresa)

IČO 11241161(neplátce DPH)

Pozor změna - uvnitř areálu Pražské tržnice máme možnost vyzvednutí po telefononické dohodě v hale 13. Pohodlně tam zaparkujete s vaším vozem,hodina parkování je ZDARMA.

O naší nové prodejně Vás budeme informovat.

2) Smluvní strany

a) prodávající
Ing.Novotný Jaroslav,Mateřídoušková 2255/11,106 00, Praha 10,Zahradní město


b) kupující:
fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.  

3) Osobní údaje

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a současně se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Více viz  rubrika zpracování osobních údajů vlevo dole na této stránce.

4) Předmět kupní smlouvy

a) závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

b) závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
c) předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

5) Práva a povinnosti smluvních stran

a) místo dodání a výdeje 
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží.

b) objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
- po vzájemné dohodě obou stran
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky

- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží již není k dostání
- v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží.. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (Česká pošta nebo jiný dopravce).
d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou

6) Cena a platební podmínky

a) cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.autopotahyjano.cz. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena včetně  21 % DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a převodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce (zpravidla České pošty), pokud není platba provedena jiným způsobem.

 b) cena za dopravu

Cena za dopravu se řídí platným sazebníkem přepravce(zpravidla České pošty) a je přiúčtována k celkové ceně zboží v objednávce. Jestliže tato cena překročila 3 000,- kč, nebude poštovné a balné účtováno. Poštovné na Slovensko činí 200,- Kč a koncová cena není automaticky o tuto výši poštovného upravena. Oproti ceně na eshopu se koncová cena zvedne o 104,- Kč.

7) Odstoupení od kupní smlouvy

a) kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství. nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží (Praha). Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
b) prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy

8) Záruka, reklamace vad předmětu, koupě

a) záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců u výrobků univerzálního typu a 24 měsíců na výrobky zakázkové výroby - autopotahy šité na míru.
b) oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající , nebo u jiných odborně způsobilých osob. 

9) Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku. 
b) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2023.

10) Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v internetovém obchodě www.autopotahynovotny.cz  odešle závaznou objednávku, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

V Praze dne 1. 1. 2023.